Юго-Западный административный округ

В школе 2103 открылась запись в мини-школу для дошколят

http://yasenevomedia.ru/news/novosti-rayona/v-shkole-2103-otkrylas-zapis-v-mini-shkolu-dlya-doshkolyat/